محمدمهدی هاتف

فلسفه خوانده‌ام، با تمرکز بر فلسفه علم. حوزه‌های علاقه‌ام فلسفه علوم زیستی، و نسبت علم و سیاست است. عمدتا به پژوهش مشغولم، گاهی ترجمه می‌کنم، گاهی هم تدریس.

وبینارها