ارائه‌دهندگان

کاوان بشیری

2 دوره - 6 وبینار
محمدمهدی باقری

2 دوره - 2 وبینار
قدرت حسنی

2 دوره - 2 وبینار
محمد یوسفی‌شیرازی

2 دوره - 1 وبینار
سیدمجید میرنظامی ضیابری

1 دوره - 1 وبینار - 1 مقاله
سیدحمید حیدری‌ثانی

1 دوره - 1 وبینار
افسانه دهکامه

1 دوره - 1 وبینار
سام دوانی

2 وبینار

برگزارکنندگان

مترجم شدن

2 دوره - 15 وبینار
یادِمی

6 دوره - 2 وبینار
«ویراستاران»

2 دوره - 2 وبینار
حلزون سبز

1 وبینار

حامیان

آموزش در یادِمی
می‌خواهم در یادِمی آموزش ارائه کنم
شروع