محمد یوسفی‌شیرازی

ادبیات خوانده‌ام و در کارِ زبانم: کمی می‌نویسیم، قدری ویرایش می‌کنم، اندکی ترجمه می‌کنم، مقداری درس می‌دهم؛ اما بیشتر از همه می‌خوانم و می‌آموزم و امید دارم که تا همیشه «آموزندگی» کنم در هر دو معنی: یاد بگیرم و یاد بدهم.
در کارنامه‌ام، ویرایش و ترجمه‌ی آثار گوناگونی است؛ ولی اگر بخواهم خودم را معرفی کنم، بیشتر بر فعالیت‌هایم در رسانه‌ی «ویرِ ویرایش» انگشت می‌گذارم؛ رسانه‌ای که از تلگرام آغاز شد و فعالیتش به اینستاگرام هم کشیده شد.

دوره‌ها

وبینارها