مترجم شدن

نگاهی دور و نزدیک به ترجمه و حرفه‌ی مترجمی، تلاشی برای آموزش و آشنایی، جهت‌دهی و مشاوره.

motarjemshodan@

دوره‌ها

سرمترجمی

2,000,000 تومان

مسیر مترجم شدن

2,500,000 تومان

وبینارها