پریسا شکورزاده

دکترای فلسفه‌ی معاصر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی.

وبینارها