سرویراستار با هدف مدیریت پروژۀ ویرایشی باید آموزش‌هایی به ویراستار بدهد و او را در مسیر قرار دهد و هدایت کند. این درس دربارۀ این محدودیت‌گذاری‌هاست.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.